Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

Divadlo

divadelni

Literárně-dramatický obor

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNĚ – DRAMATICKÉHO OBORU

Základem práce v LDO je příprava žáků na různé životní situace prostřednictvím dramatických her a improvizací. Cílem oboru je vychovat mladé lidi, kteří správně technicky mluví, mají rozsáhlou slovní zásobu, vyjadřují se plynule a souvisle a při jednání je nic nezaskočí. Při práci se žáci věnují též mimice a gestice a učí se pracovat účelně se svým tělem a rozeznávat mluvu těla jiných lidí. Žáci v LDO začínají jako hravé děti a obor opouštějí jako komunikativní lidé

Výuka napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu na odborných středních a vysokých uměleckých školách, filozofických a pedagogických fakultách.

HLAVNÍ CÍLE
Všestrannost (rozvoj dispozic pohybových, dramatických, pěveckých a výtvarných)
Sebepoznávání a sebeobjevování
Sebeprezentace (zvládání základních technik pro vystupování na veřejnosti)

Důraz je kladen na individuální přístup ke každému dítěti a na rozvoj jeho dovedností na základě jeho specifických vrozených dispozic.Součástí práce je řešení různých modelových situací prostřednictvím dramatických technik, práce s psaným slovem (recitace poezie i prózy a dramatizace povídek či delších literárních děl), hlasová a pohybová průprava, psaní slovesných prací a samozřejmě veřejná vystoupení.

Délka studia dle ŠVP:
1 až 2 roky přípravné studium (žáci od 5 let) – Dramatická průprava
7 let I. stupeň studia (žáci od 7 let) – Dramatická průprava, Tvořivá dramatika, Práce s textem
4 roky II. stupeň studia (žáci od 14 let) – Tvořivá dramatika, Práce s textem

VZDĚLÁVACÍ OBSAH JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ DLE STÁVAJÍCÍCH OSNOV I DLE ŠVP

Přípravná dramatická výchova, (Dramatická průprava dle ŠVP) 
Studiu v literárně-dramatickém oboru předchází přípravná dramatická výchova společná pro obě oddělení I. stupně základního studia. Hlavním obsahem práce je jednoduchá dramatická hra, založená především na cílevědomě volené pohybové činnosti celé skupiny. Dramatická hra je také hlavní rámcovou motivací pro doplňující hry a technická cvičení pohybová, mluvní a hudebně rytmická. Základním metodickým principem, který u všech činností v přípravné dramatické výchově důsledně uplatňujeme, je jejich motivace, která čerpá obsahové náměty z těch zkušeností dětí, jež cítí jako důležité. Podněcuje spontánní dětský projev a vede k nenásilnému osvojování technických prvků ve spojení s výrazem. Organizujícím principem činnosti v přípravné dramatické výchově je rytmus. Podporuje kázeň a soustředění na prováděnou činnost a přispívá i k vytváření smyslu pro formu. Dobré rytmické cítění je jedním ze základních předpokladů pro další odbornou výchovu v literárně-dramatickém oboru.

Dramatická průprava, (Dramatická průprava také dle ŠVP)
Dramatická průprava je základním předmětem v 1. a 2. ročníku dramatického, slovesného i loutkářského oddělení literárně-dramatického oboru. Hlavním obsahem předmětu je komplexní tvořivá dramatická činnost, vycházející z dětské dramatické hry, založené především na tvořivé improvizaci. Zahrnuje všechny složky dramatického a slovesného projevu včetně práce s improvizovanou loutkou a integruje základní prvky průpravných činností pohybových, mluvních, hudebně rytmických i specifických činností výtvarných. Motivace všech činností zůstává i nadále základním metodickým principem, podněcujícím spontánní dětský projev. Dovednosti, získávané v průběhu výuky motivovanou výchovou, se postupně rozvíjejí ve vlastní uvědomělou odbornou činnost.

Dramatika a slovesnost, (Tvořivá dramatika dle ŠVP)
Je komplexní tvořivá dramatická činnost, vycházející z tvořivé improvizace. Směřuje od spontánního dětského dramatického projevu k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat v sociální i umělecké komunikaci dramatickým (pohybovým, mluvním) nebo slovesným projevem (mluveným, psaným). Zahrnuje i mluvní průpravu zaměřenou k rozvoji technických i výrazových mluvních dovedností.

Přednes, (Práce s textem dle ŠVP)
Hlavním obsahem je práce na textu prózy a poezie, kdy jsou žáci připravováni na interpretaci slovesného díla jako zaujatého aktuálního sdělení. Dramatická hra jim pomáhá navodit konkrétní zážitek i osobní vztah k textu, ozřejmit téma, obsah i stavbu předlohy, čelit mechanickému odříkávání. Předpokladem práce je volba přiměřeného textu z hlediska myšlenkových i uměleckých kvalit, které se žáci při hlubším seznamování s literaturou učí rozeznávat a hodnotit. Při výuce je dbáno na kulturu mluvního projevu, na využití technických dovedností i na vědomé a tvořivé uplatňování základních výrazových prvků přednesu, které si žáci postupně osvojují, aby mohli přirozeně a kultivovaně sdělovat myšlenky zvoleného textu.

Dramatika s loutkou a slovesnost
Dramatika s loutkou a slovesnost je předmět vedený stejnými metodami jako hlavní předmět dramatického a slovesného oddělení. Vyúsťuje však především v dramatický projev s loutkou, ve kterém využívá dovedností žáků získaných individuální přípravou v hodinách zabývajících se specifikou loutky a loutkového divadla.

Pohyb
Pohyb je průpravný předmět zařazený v učebních plánech dramatického, slovesného i loutkářského oddělení. Hlavním obsahem předmětu je cílevědomě vedená výuka zaměřená k vytváření specifických pohybových dovedností a k rozvoji pohybové kreativity, které bude žák potřebovat a postupně vědomě a tvořivě uplatňovat v dramatické činnosti i v dramatické činnosti s loutkou. Jsou to např. pohyblivost, pružnost, obratnost, cítění rytmu, dynamiky, prostoru a schopnosti pohybové a taneční improvizace, základy přízemní akrobacie, vybrané prvky taneční techniky a hudebně rytmické cítění. Základ výuky tvoří cvičení a hry zaměřené k zvládnutí přirozeného kultivovaného a koordinovaného rytmického pohybu celého těla, které tím získává schopnost výrazu. Žáci loutkářského oddělení se musí ještě učit přenášet tento pohybový výraz do pohybového projevu loutky.

Práce v souboru
Hlavním obsahem práce v souboru je vytváření inscenace vhodně volené předlohy z oblasti poezie, prózy nebo dramatických žánrů. Metoda přípravy je totožná s metodou výchovy dramatickou hrou, která je jedním ze základních principů výuky na I. stupni. Práce v souboru učí jedince podřizovat se zájmu celku a vede členy kolektivu ke vzájemné odpovědnosti.

VYUČUJÍCÍ: 

Michaela Kocurková

 

VIDEOARCHIV

SAMOSTATNÁ FOTOGALERIE LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU:

http://karolinkazus.rajce.idnes.cz/

ldo06 ldo07 ldo08 ldo09 ldo10 ldo11 ldo12 ldo13 ldo14 ldo15