Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM, Základní uměleckou školou Karolinka, okres Vsetín

Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli údajů) případně jeho zákonnému  zástupci, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce (Základní umělecká škola Karolinka, okres Vsetín) případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momente, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument „Ochrana osobních údajů-Informace poskytované správcem“, může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.zuskarolinka.cz.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Název: Základní umělecká škola Karolinka, okres Vsetín
Kontaktní poštovní adresa: Základní umělecká škola Karolinka, Kobylská 250, 756 05 Karolinka
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Základní umělecká škola Karolinka, Kobylská 250, 756 05 Karolinka

 • Telefonní čísla: + 420 571 450 561,  + 420 737 551 038
 • Elektronická adresa školy: zuskarolinka@vs.inext.cz
 • Identifikátor datové schránky: 7n3pd58
 • IČO: 609 905 46

 

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů

Město Karolinka zřídilo pro účely souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. V souladu s Nařízením EU se tak může subjekt údajů od účinnosti nařízení obracet se svými požadavky na tuto osobu. Kontaktní údaje pověřence:

Jan Anděl,

tel. + 420 773 634 217

e-mail: andelprace@gmail.com

 

Zásady zpracování osobních údajů v Základní umělecké škole Karolinka, okres Vsetín

Osobní údaje zpracováváme v  Základní umělecké škole Karolinka, okres Vsetín, podle následujících zásad:

 • „Zákonnost, korektnost a transparentnost“: Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem korektně a transparentně.
 • „Účelové omezení“: Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme jej od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.
 • „Minimalizace údajů“: Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • „Přesnost“: Zpracováváme údaje přesné a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.
 • „Omezení doby uložení“: Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace.
 • „Integrita a důvěrnost“: Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 • „Proporcionalita“: Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob a v případě nejasného výkladu práva odůvodňujeme naše vyjádření „testem proporcionality“.
 • „Odpovědnost“: Za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

 

Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, tedy na základě předem určeného a právem předvídaného právního titulu. Pokud pro zpracování OÚ není dán právní titul, osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto právní tituly patří:

 • Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen v případech, pokud nelze použít následující zákonné způsoby.
 • Plnění či uzavření smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.
 • Právní povinnost. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.
 • Životně důležitý zájem. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy, ohrožení života aj.
 • Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, životní situace občana, soudní příkazy aj.
 • Oprávněný zájem. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů . Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci. Používáme jej pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší práce. Mezi naše oprávněné zájmy patří: bezpečnost objektů, kamerové systémy, zvyšování kvality a efektivity práce, informační bezpečnost, ochrana majetkových a jiných práv. V takových případech máme dle platné legislativy  zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

 

Oprávněné zájmy správce – Základní umělecké školy Karolinka, okres Vsetín.

Základní umělecká škola Karolinka, okres Vsetín, zpracovává osobní údaje i na základě oprávněného zájmu. Takto zpracované údaje nesouvisí s veřejným zájmem nebo výkonem veřejné moci, ale s vnitřní bezpečností školy, s kvalitou, efektivitou a IT bezpečností. Mezi tyto oprávněné zájmy patří:

 • Kamerový systém. Bezpečnost a ochrana zaměstnanců, návštěvníků školy a ochrana majetku.
 • Monitorování aktivity zaměstnanců v IT prostředí. Bezpečnost a efektivita IT prostředí školy.

 

Práva poskytovatele osobních údajů

 • Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva a rádi bychom Vám pomohli při uplatňování vašich práv. V případě Vaší pochybnosti, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence na ochranu osobních údajů. Kontaktní informace jsou v bodě 3 tohoto dokumentu.
 • Informujeme Vás zároveň, že ochrana osobních údajů není absolutním právem a je vždy v souladu i s ostatními právy vycházející ze zákonné povinnosti a výkonu veřejné moci správce. Máme právo a povinnost ke všem žádostem se vyjádřit, a to v souladu s ostatními právy a zásadou proporcionality.
 • V případě uplatnění níže uvedených Vašich práv využíváme v souladu s legislativou formalizovaný proces žádosti a maximálního ověření vaší totožnosti případně plné moci včetně zabezpečené komunikace.
 1. Právo na přístup k osobním informacím. Máte právo informace, jaké vaše osobní údaje a na základě jakého zákonného důvodu zpracováváme.
 2. Právo na Opravu osobních údajů. Máte právo upřesnit Vaše osobní údaje, které zpracováváme.
 3. Právo na Výmaz osobních údajů. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracování není předmětem jiné naší zákonné povinnosti nebo povinnosti spojené s výkonem veřejné moci.
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že jsou Vaše údaje vyloučeny ze zpracování, do doby, než budou vyjasněny důvody Vašeho omezení. Omezení Vašich údajů není absolutní a neplatí pro určení výkonu, obhajoby právních nároků a další zákonné povinnosti, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění smluv.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Naší povinností je informovat Vás na základě jakých zákonných důvodů případně jakého výkonu veřejné moci ke zpracování dochází.
 6. Právo na přenositelnost údajů. V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 7. Právo odvolat Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě že je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu. Máte právo kdykoliv souhlas odvolat.
 8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě neoprávněného zpracování vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost, u dozorového úřadu. https://www.uoou.cz