Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

ODDĚLENÍ PĚVECKÉ

HUDEBNÍ OBORY

ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ PĚVECKÉ
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SKLADBA
ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

PĚVECKÁ HLASOVÁ VÝCHOVA, SÓLOVÝ ZPĚV
V tomto předmětu děti pracují s nástrojem, který si nosí s sebou – s hlasem. Objevují jeho možnosti, seznamují se s dovednostmi, které jsou pro zpěv důležité. Jsou to správné dýchání a výslovnost, intonace, koordinace potřebných svalů, hlavový tón, propojování jednotlivých rejstříků a rezonance hlasu, rozšiřování tónového rozsahu. V průběhu studia získávají žáci základy pěvecké techniky, naučí se pohybovat po jevišti a pracovat s mikrofonem.

Délka studia dle ŠVP:
přípravné studium (žáci od 5 let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické a harmonické cítění, zájem o hudbu, chuť na sobě pracovat.

Výuka pěvecké hlasové výchovy nebo sólového zpěvu probíhá ve skupince dvou žáků individuálně 45 minut týdně.
Povinná je hudební nauka, později Skupinové praktikum.

Vyučující:
Martina Havlová ml.
Kontakt: 737 673 885

Adéla Hartingerová

SBOROVÝ ZPĚV

Sborový zpěv je určen pro všechny děti, které rády zpívají. Ve výuce se seznámí se základními pěveckými dovednostmi jako jsou intonace, rytmus, tvoření tónu, dechová technika, výslovnost…. Žáci vycvičují hudební představivost, čistotu intonace, upevňují svou hudební paměť, pěstují smysl pro rytmus a vedení melodie. Učí se zároveň spolupráci s ostatními dětmi a zodpovědnosti za společnou práci. Velmi brzy se prezentují na veřejnosti při koncertech a různých soutěžích.

Žáci nastupující ke studiu ve školním r.2012/2013 podle ŠVP budou mít studium rozvrženo takto:
přípravné studium (žáci od 5 let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Podmínky k přijetí: 
Hudební sluch, rytmické a harmonické cítění, zájem o hudbu, chuť na sobě pracovat a veřejně vystupovat

Výuka sborového zpěvu probíhá hromadně v předmětech:
Sborový zpěv, Sborová interpretace a později Hudební seminář.

Vyučující:
Martina Havlová ml.
Kontakt: 737 673 885

Mgr. Ilona Boháčová
Kontakt: 604 989 009