Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

Ateliér

vytva

Výtvarný obor

Vyučování výtvarného oboru probíhá ve třech atelierech: v budově ZUŠ Karolinka, v budově bývalé ZŠ ve Velkých Karlovicích a v ZŠ Halenkov. Výuka se uskutečňuje ve skupině 8-15 žáků vždy 1xtýdně v bloku 3 vyučovacích hodin (3x45minut) obvykle od 13 a od 15.30 hodin. Přijímáme žáky od 5-18 let.

CHARAKTERISTIKA VÝUKY VÝTVARNÉHO OBORU

Studium výtvarného oboru je otevřeno všem dětem a mladým lidem, kteří projevují osobní zájem o tvůrčí vyjadřování a výtvarné vzdělávání. Usilujeme o to, aby žák získal prostřednictvím vlastní tvorby hlubší tolerantní i zdravě kritický náhled na sebe i okolní svět, a aby byl díky tomu schopen podobně kreativně přistupovat k rozličným životním situacím.
Výtvarný obor v rámci své výuky původně vyučuje předměty plošná tvorba (kresba, malba, grafika…), prostorová tvorba (keramika, modelování, práce materiálem), objektová a akční tvorba (akce a performance…) a historie umění. Počínaje školním rokem 2012/2013 však učíme také dle nového ŠVP „Výtvarná tvorba – Tvořivá interakce.“ Výtvarný obor tak komplexně vyučuje ve všech stupních studia předměty výtvarná tvorba a výtvarná kultura.

Výtvarná tvorba zahrnuje plošnou tvorbu (kresba, malba, grafika, PC grafika, fotografie, design), prostorovou tvorbu (keramika, modelování, práce s materiály) a akční tvorbu (akce, video, performance.)
Výtvarná kultura (recepce a reflexe výtvarného umění a historie umění v souvislostech) je samostatnou součástí výuky základního studia II. stupně. V ostatních stupních studia je předmět Výtvarná kultura představován v rámci výuky v širokém záběru jako možný inspirativní a vysvětlující zdroj s odkazem na různorodost současné moderní tvorby včetně dějin umění a ostatních historických souvislostí.

CÍLEM VÝUKY VÝTVARNÉHO OBORU je zejména kultivace dětí po stránce umělecké a poskytnutí základního výtvarného vzdělání jak na teoretické, tak i na praktické úrovni s ohledem na individualitu každého žáka a jeho osobní možnosti a potřeby. Po odborné stránce také velmi úspěšně připravujeme žáky na talentové zkoušky na střední i vysoké školy uměleckého (i jiného) zaměření.
Každoročně se účastníme národních i mezinárodních soutěží. Jsme organizátory soutěže LETEM SVĚTEM, která je realizována každé dva roky. Pravidelně vystavujeme práce našich žáků, abychom měli možnost zpětné vazby, interakce a reakce. Mj. také každoročně organizujeme předvánoční výstavu v prostorách ZUŠ Karolinka a jarní výstavu tamtéž. V měsíci květnu a červnu již tradičně vystavujeme práce žáků v Karlovském muzeu ve Velkých Karlovicích a na konci každého školního roku pořádáme výstavu absolventů a rozloučení s nimi. Vernisáže našich výstav bývají zpestřeny experimentálními představeními výtvarných skupin, které se v hodinách výtvarného oboru spontánně vytvořily (akční skupina VYMALOVÁNO, TIPTOPSTYL, MIMO, atd…) Tyto akce a performance jsou něčím vskutku originálním a zaslouženě mívají u diváků velký úspěch.

ORGANIZACE STUDIA

– 1 až 2 roky přípravný stupeň (žáci od 5 let)
– 7 ročníků I. stupeň studia (žáci od 7 let)
– přípravný ročník + 4 ročníky II. stupně studia (žáci od 14 let)
– rozšířené studium žáků (příprava na talentové zkoušky na SŠ a VŠ uměleckého zaměření a jiné)

Výtvarná přípravka (žáci od 5 let)
Hlavním cílem je především prostřednictvím hry, experimentu a výtvarného dobrodružství upozornit na individuální dovednosti každého dítěte a rozvíjet je. S důrazem na přirozenou spontánnost podporovat tvůrčí představivost a fantazii. Kultivovat citlivost, senzibilitu a vnímavost…
Základní studium I. stupně (žáci od 7 let) 
Hlavním cílem je pomoc při hledání vlastní cesty a způsobu, jak se výtvarnou řečí vyjádřit o světě. Seznámit se s různými výtvarnými technikami a pomůckami a přiblížit si některá významná jména a události z dějin výtvarné kultury jako inspirativní a vysvětlující zdroj. Jejich prostřednictvím pak rozvíjet vnímání, chápání a hodnocení krásy. Zušlechtit cítění, myšlení i chování ve vztahu ke světu, v péči o okolní prostředí, i osobní kulturu…
Základní studium II. stupně (žáci od 14 let) 
Hlavním cílem je schopnost samostatně nalézt, vybrat a uplatnit odpovídající prostředky pro realizaci výtvarných nápadů. Na II. stupni je věnována v rámci výuky velká péče talentovaným žákům, kteří se připravují na studium na školách s uměleckým zaměřením. Studium je zaměřeno na specifické požadavky dle potřeby zvoleného studijního oboru. Zejména na zvládnutí studijní kresby, malby a modelování, zvládnutí a pochopení perspektivy, příp. řešení tematických zadání a návrhů, tvorbu osobního skicáře, tvorbu portfolia. Hlouběji se také soustředí na seznámení žáka s historií českého i světového umění včetně základních teoretických pojmů…

Máte-li zájem o studium výtvarného oboru, kontaktujte nás, prosím, nebo nás navštivte přímo během výuky. Přineste s sebou několik výtvarných prací na ukázku. Budeme se těšit…

VYUČUJÍCÍ:

Monika Bednaříková
mob: 702 013 902
email: monik.rudolfova@seznam.cz

Jarmila Frydrychová
mob: 732 739 573
email: jarmila.frydrychova@seznam.cz

Helena Frydrychová

Hana Koňaříková, Dis.
mob: 737 147 202
email: hannina@centrum.cz

MgA. Marie Samek Polášková, Ph.D.
mob: 732 217 494
email: marije@centrum.cz

vo06 vo07 vo08 vo09 vo10 vo11 vo12 vo13 vo14 vo15 vo16 vo17 vo18 vo19