Základní umělecká škola Karolínka (ZUŠ)

ZUŠ Karolínka logo

Oddělení klávesových nástrojů

HUDEBNÍ OBORY

ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ LIDOVÝCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ
ODDĚLENÍ PĚVECKÉ
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SKLADBA
ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

Prostřednictvím hry na klávesové nástroje žák rozvíjí nejen hudební vlohy, ale získává také odborné hudební znalosti. Při hře zapojuje jemnou prstovou motoriku, učí se koordinaci těla a rukou, koncentraci, pracovním návykům a sebeovládání. Rozvíjí několik druhů paměti: logickou, mechanickou, motorickou, sluchovou i fotografickou. Při hře zapojuje obě hemisféry – tvůrčí i logickou. Hra na klavír je vyžadována při přijímacích zkouškách na Střední pedagogické školy a lycea, na Pedagogické fakulty pro aprobaci hudební výchova (SŠ a ZŠ) a první stupeň ZŠ. Nejtalentovanější žáci mohou pokračovat ve studiu na konzervatořích.

HRA NA KLAVÍR
Hra na klavír je ideálním prostředkem k rozvoji celkové osobnosti dítěte a všestranně rozvíjí fyzický i duševní potenciál.

Délka studia:
přípravný stupeň (žáci od 5 let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Výuka probíhá individuálně, v přípravném studiu ve skupince dvou žáků.
Povinná je hudební nauka a později Skupinové praktikum.

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zájem o hudbu a možnost pravidelné domácí přípravy na vlastní nástroj.

Vyučující:
Martina Havlová, řed.
Kontakt: 737 551 038

Martina Havlová ml.
Kontakt: 737 673 885

Martina Lokajová
Kontakt: 731 478 309

Adéla Hartingerová

Michaela Martináková
Kontakt: 734224849

HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE (EKN)
Během výuky se žáci seznámí s hudbou klasickou, populární a jazzovou. Průběžně se seznamují s funkcemi nástroje a jejich využitím.

Délka studia dle ŠVP:
roky přípravné studium (žáci od 5let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7 let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Výuka probíhá individuálně, povinná je hudební nauka a později Skupinové praktikum.

Podmínky k přijetí:
Hudební sluch, rytmické cítění, zájem o hudbu a možnost pravidelné domácí přípravy na vlastní nástroj.

Vyučující:
Zdeněk Dvořáček
Kontakt e-mail: zushudebka@gmail.com

HRA NA VARHANY
Varhany jsou největší a nejsložitější nástroj užívaný v hudbě. Najdeme ho v největších katedrálách světa i v malých venkovských kostelících. V současné době jsou varhany budovány i v moderních koncertních sálech.

Délka studia dle ŠVP:
přípravné studium hra na klavír (žáci od 5 let) – 1 až 2 roky
I. stupeň studia (žáci od 7let) – 7 let
II. stupeň studia (žáci od 14 let) – 4 roky

Výuka probíhá individuálně v těchto předmětech:
Hra na varhany, Klavírní hra, Hudební nauka

Vyučující:
Martina Havlová ml.
Kontakt: 737 673 885